ทีมทันตแพทย์

Home / ทีมทันตแพทย์

ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์

ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Juraiporn Kamolwisit

-Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Mahidol university

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโดทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Paveenrat Gondo

-Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

– Doctor of Philosophy in Orthontics, Tokyo Medical and Dental University, Japan

ทพญ.อัญญานี แสงหิรัญ

ทพญ.อัญญานี แสงหิรัญ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Anyanee Sanghirunsook

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Master Degree of Orthodontics , Chulalongkorn University

Click here to change this text

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Wanida Kruasuwan

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Master Degree of Orthodontics (Chulalongkorn University)

Click here to change this text

ทพญ.อุสา สัจจปาละ

ทพญ.อุสา  สัจจปาละ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมปริทันต์

-ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง  สาขา ปริทันต์  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

-Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university

-Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์

ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Vipaporn Wanaleesuksun : General Dentist
Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Pornnapa Leelasinjaroen
– Dpctor of dental surgery, Songkla University
– Maste’s Degree in orthodontics , Khon kaen University

ทพ.บัณฑูร โชติวรรณพร

ทพ.บัณฑูร โชติวรรณพร : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Buntoon Chotiwannaporn

– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

– High graduation course: Department of Orthodontics,
Chulalongkorn University

 

ทพญ.เศาวริน รักนาค

ทพญ.เศาวริน รักนาค : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Dr.Saowarin Raknak : General Dentist
Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์

ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Pajima Thaitammayanon

– Doctor of dental surgery ,Chulalongkorn university

– Masters of science in orthodontics,Chulalongkorn university

– Higher Graduate Diploma (Clinical Sciences ) in orthodontics, Chulalongkorn university