ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Juraiporn Kamolwisit 
Orthodontist

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Master’s Degree in Orthodontics, Mahidol University

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Paveenarat Gondo
Orthodontist 

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Doctor of Philosophy in Orthontics, Tokyo Medical and Dental University, Japan

ทพญ.อัญญานี แสงหิรัญ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Anyanee Sanghirunsook
Orthodontist

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Master Degree of Orthodontics , Chulalongkorn University

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Pornnapa Leelasinjaroen
Orthodontist

 •  Dpctor of dental surgery, Songkla University
 • Maste’s Degree in orthodontics , Khon kaen University

ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Pajima Thaitammayanon
Orthodontist 

 •  Doctor of dental surgery ,Chulalongkorn university
 • Masters of science in orthodontics,Chulalongkorn university
 • Higher Graduate Diploma (Clinical Sciences ) in orthodontics, Chulalongkorn university

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Wanida Kruasuwan
Orthodontist

 • Dpctor of dental surgery, Chiang Mai University
 • Master Degree of Orthodontics , Chulalongkorn University

ทพ.บัณฑูร โชติวรรณพร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Buntoon Chotiwannaporn
Orthodontist

 •  Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 •  High graduation course: Department of Orthodontics, Chulalongkorn University

ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์ (พีชผล)
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Panrutai Bijaphala
Orthodontist

 • Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University
 • Resideney training in Orthodontics , Mahidol University

ทพญ.สุทธินี โชติค้ำวงศ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาลัยฉางกัง ไต้หวัน
 • แพทย์ประจำบ้าน รพ. ฉางกัง ไทเป ไต้หวัน

Dr. Suthinee Chotcomwongse
Orthodontist

 • First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn University
 • Master of Science (MSc) in Craniofacial and Orthodontics , Chang Gung University, Taiwan
 • Cert. residency training in Craniofacial Orthodontics, Taipei Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
 • Invisalign Cert., Invisalign provider

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขา ปริทันต์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

 • Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university
 • Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital
ทพญ.ปวีณา ธรรมธราธาร

ทพญ.ปวีณา ธรรมธราธาร
สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฉางกัง ประเทศไต้หวัน
 • แพทย์ประจำบ้าน รพ.ฉางกัง ไทเป ประเทศไต้หวัน

ทพญ.เศาวริน รักนาค
ทันตกรรมทั่วไป

 •  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Saowarin Raknak  
General Dentist

 •  Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Vipaporn Wanaleesuksun 
General Dentist

 •  Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University